Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Χωρίς ασφαλιστικές εισφορές η οικονομική ενίσχυση στους υγειονομικούς

Άρθρα Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020 10:39

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες προβλέφθηκε η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο πάσης φύσεως προσωπικό των νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και άλλων δομών του υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δίνει με έγγραφο του ο e-ΕΦΚΑ.

Μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι η εν λόγω έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, διευκρινίζεται πως "στην περίπτωση αμοιβών ή αποζημιώσεων τις οποίες λαμβάνουν τα ανωτέρω πρόσωπα για την παροχή πρόσθετου έργου ή υπηρεσίας, πέραν των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, δεν θα διενεργούνται, από 1/07/2018 και εφεξής, ασφαλιστικές κρατήσεις κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης ούτε για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), εφόσον οι αμοιβές/αποζημιώσεις αυτές δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, ούτως ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων, κατ' αναλογία, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που καταβάλλεται, για το έτος 2020, στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς είτε υπηρετεί σε αυτούς με σχέση εργασίας δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου και αμείβεται είτε με το ενιαίο είτε με το ειδικό μισθολόγιο (Ν. 4354/2015 και Ν. 4472/2017, αντίστοιχα), είναι ειδικού σκοπού και χορηγείται, λόγω των εξαιρετικών εργασιών που παρέχει το εν λόγω προσωπικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές για κανέναν κλάδο ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, υγειονομικής περίθαλψης και συνεισπραττόμενους κλάδους ΟΑΕΔ).

Τελευταία Νέα