Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Με ένα κλικ η ενημέρωση για τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές

Άρθρα Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 06:49

Με ένα κλικ θα μπορούν σύντομα οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τον ακριβή αριθμό των εγγεγραμμένων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή αλλά και για την ελεγκτική εταιρεία και τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή που διενήργησε των έλεγχο.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια ενίσχυσης της διαφάνειας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Η λήψη ιστορικών και στατιστικών στοιχείων από το ΓΕΜΗ για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από το 2011 έως σήμερα από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Η δυνατότητα για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να είναι σε θέση να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των οντοτήτων που ελέγχθηκαν, καθώς και την ελεγκτική εταιρεία και τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή που διενήργησε των έλεγχο.

Η ενημέρωση της ΕΛΤΕ αναφορικά με τον διορισμό των ελεγκτικών εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων αλλά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων από αυτούς. H ενημέρωση του ΓΕΜΗ σε πραγματικό χρόνο για τις εν ενεργεία ελεγκτικές εταιρείες και ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων σήμερα οι εν ενεργεία ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 56 και οι εν ενεργεία νόμιμοι ελεγκτές του 1.450. Η νέα βάση δεδομένων που θα προκύψει από τη διασύνδεση του Μητρώου της ΕΛΤΕ με το ΓΕΜΗ θα καταστήσει πιο εύκολο και τον εντοπισμό εταιρειών οι ισολογισμοί των οποίων έχουν υπογραφεί από ελεγκτές που έχασαν την άδεια τους λόγω παραβάσεων.

Τελευταία Νέα