Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Δάνεια με εγγύηση Δημοσίου: Πως θα γίνει η ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Άρθρα Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 11:42

Έως και τις 30 Απριλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για να εξοφλήσουν τις οφειλές που προέρχονται από δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, η ρύθμιση αυτή αφορά σε οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑE (TΕΜΠΜΕ ΑΕ) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα παρακάτω ευεργετήματα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170, Κ.Φ.Δ.),
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 ή διακόπτεται εφόσον εκκίνησε η εκτέλεσή της. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.

Η αναστολή της παρούσας δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, αλλά τα αποδιδόμενα από αυτές ποσά λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Αν ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Τελευταία Νέα