Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Από τα μέσα Μαρτίου η καταβολή της αποζημίωσης για ενοίκια που δεν εισέπραξαν τον Ιανουάριο

Άρθρα Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 07:14

Από τα μέσα Μαρτίου θα ξεκινήσει η σταδιακή καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν τον Ιανουάριο και για όσα εισέπραξαν μεν αλλά μειωμένα κατά 40% από ενοικιαστές που θεωρούνται πληττόμενοι.

Εντός του Μαρτίου θα ξεκινήσει και η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων COVID για τα «κουρεμένα» ενοίκια του Φεβρουαρίου και  θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα. Κατόπιν, από τα μέσα Απριλίου θα αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων και αντίστοιχα προς το τέλος Απριλίου για όσες δηλώσεις χρειάστηκε να γίνουν διορθώσεις. Υπενθυμίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή και δεν πλήρωσαν ενοίκιο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, το ποσοστό της αποζημίωσης για τους ιδιοκτήτες ανέρχεται στο 80% επί του συμφωνημένου ενοικίου. Στην περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει στους πληττόμενους ΚΑΔ, η αποζημίωση για τον ιδιοκτήτη ισούται με το 50% της απώλειας που υπέστη για το μειωμένο ενοίκιο που εισέπραξε. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθώματος. Η αποζημίωση που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, είναι αφορολόγητη και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.

Με βάση την απόφαση αποζημίωση δικαιούνται:

  • οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα  που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης για ακίνητα επί των οποίων έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας και δεν εισπράττουν μίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
  • οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθωσης, έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθωσης και δεν εισπράττουν υπομίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους αντισυμβαλλόμενους, υπομισθωτές, κατ' επιταγή
  • οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη ΔΟΥ όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου
  • οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης για τους εν λόγω δικαιούχους θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ

Τελευταία Νέα