Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Μεταβίβαση ακινήτων: Ηλεκτρονικά η υποβολή δήλωσης μέσω πλατφόρμας της ΑΑΔΕ

Άρθρα Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 07:19

Ηλεκτρονικά θα διενεργείται η υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέσω της νέας εφαρμογής που θα θέσει σε λειτουργία τις επόμενες μέρες η ΑΑΔΕ.

Οι αγοραστές εξουσιοδοτώντας τον συμβολαιογράφο θα υποβάλλουν τη σχετική δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και με αυτό τον τρόπο θα ολοκληρώνεται η διαδικασία χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψη στην εφορία. Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει την προαιρετική εφαρμογή μέχρι και τα τέλη Μαΐου και από τις αρχές Ιουνίου όλη η διαδικασία θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής  πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Την ευθύνη για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων (ΦΜΑ) και των συνυποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων θα έχουν οι συμβαλλόμενοι. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό κάθε δήλωση θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο TAXISnet. Στην συνέχεια θα γίνεται ηλεκτρονικά  η διασταύρωση,  ο έλεγχος και η επαλήθευση των  δηλούμενων στοιχείων, θα βεβαιώνεται ο φόρος και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής (ΤΟ) για την καταβολή του από το φορολογούμενο.

  • Ο συμβολαιογράφος θα συντάσσει ηλεκτρονικά τη δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) για κάθε αγοραστή και θα την υποβάλλει στην σχετική εφαρμογή για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων.
  • Η αξία για τον υπολογισμό του φόρου θα υπολογίζεται από το συμβολαιογράφο.
  • Την ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής θα φέρουν αποκλειστικά οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι και θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης.
  • Η υποβολή της δήλωσης του φόρου μεταβίβασης ακινήτων θα είναι υποχρεωτική από την 1η/6/2021.
  • Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να εξοφληθεί ο οφειλόμενος φόρος.

Τελευταία Νέα