Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Επιταγές: "Παγώνει" η πληρωμή επιταγών για 30 μέρες

Άρθρα Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 07:21

«Παγώνει» για 30 ημέρες η πληρωμή επιταγών που λήγουν από την 1η μέχρι και τις 30 Απριλίου, σύμφωνα με διάταξη του υπουργείου Οικονομικών, για επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή ή έχουν πληγεί από την πανδημία.

Ως πληγείσες επιχειρήσεις θεωρούνται όσες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου του 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερου του 40% σε σχέση με τζίρο του αντίστοιχου διαστήματος του 2020. Για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 για να ενταχθούν στο μέτρο αρκεί να έχουν δραστηριότητα που εμπίπτει στις λίστες των ΚΑΔ που θα καθοριστούν με απόφαση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τζίρος. Αξιόγραφα πληρωτέα  από επιχειρήσεις που εμπίμπτουν στην παρούσα για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα έως τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 60  ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά 60 ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

 

Για τους κομιστές αξιογράφων παρατείνονται μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 1-3-2021 έως 31-3-2021 καθώς και ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31-3-2021 και την 30-4-2021. Οι προθεσμίες των 75 ημερών οι οποίες παρατάθηκαν κατά 45 ημέρες παρατείνονται κατά επιπλέον 30 ημέρες.Οι προθεσμίες των 75 ημερών παρατείνονται κατά 30 ημέρες. Αξιόγραφα τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς διαγράφονται και δεν καταχωρίζονται εκ νέου εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 60 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά 60 ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Τελευταία Νέα