Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Πτωχευτικός νόμος: Επιδότηση στεγαστικού δανείου για την α΄ κατοικία

Άρθρα Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 08:04

Τη δυνατότητα σε οφειλέτες να λαμβάνουν κρατική επιδότηση για την αποπληρωμή του στεγαστικού τους δανείου δίνει ο νέος πτωχευτικός νόμος. Το επίδομα αυτό μπορεί να δίνεται είτε μετά τη ρύθμιση που εξωδικού μηχανισμού είτε στην περίπτωση πτώχευσης, δηλαδή στην περίπτωση που ο δανειολήπτης πληρώνει ενοίκιο (αντί για δόση).

Ωστόσο, τα κριτήρια είναι είναι αυστηρά, με στόχο να περιοριστεί η βοήθεια σε πραγματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να καλλιεργήσει κουλτούρα πληρωμών. Η πρώτη βασική προϋπόθεση για το επίδομα είναι ότι αυτό αφορά μόνο στην πρώτη κατοικία και μόνο για ευάλωτους οφειλέτες. Μάλιστα ο νέος νόμος περιγράφει με ακρίβεια την έννοια του ευάλωτου οφειλέτη και δεν αφήνει τον ορισμό να προσδιορίζεται εξωδικαστικά ή δικαστικά ή με βάση το ελάχιστο όριο διαβίωσης. Επιπλέον, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί και τα κριτήρια ενός άλλου νόμου που αφορά στο επίδομα στέγασης. Συνεπώς, την επιδότηση δικαιούνται οφειλέτες που πληρούν σωρευτικά όλα τα παρακάτω κριτήρια. Επίσης, η επιδότηση ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση.

Ειδικότερα, τα κριτήρια είναι τα εξής:

1. Να υπάρχει ακίνητο (κύρια κατοικία) και να έχει εγγραφεί υποθήκη πριν από την αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση.

2. Να έχει επέλθει ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες και Δημόσιο.

3. Το σύνολο των οφειλών του προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ.

4. Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του οφειλέτη, να μην υπερβαίνει το ποσό 135.000 ευρώ προκειμένου για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του ανώτατου ποσού των 215.000 ευρώ ανά πιστωτή.

5. Το δάνειο να μην έχει καταγγελθεί σε χρονικό διάστημα πέραν του 1 έτους από την υποβολή της αίτησης.

6. Να έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων ως εξής:

8. Ακίνητη περιουσία. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

9. Κινητή περιουσία. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια για κάθε τύπο νοικοκυριού (καθορίζονται με υπουργική απόφαση) και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 21.000 ευρώ.

10. Περιουσιακό τεκμήριο βάσει καταθέσεων σε τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το τεκμήριο αυτό υπολογίζεται βάσει μαθηματικού τύπου που προβλέπεται από τον ίδιο τον πτωχευτικό νόμο.

11. Δεν προκύπτουν από ελέγχους και το Ε1 δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο πτωχευτικό νόμο, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ελέγχονται κατά το χρονικό σημείο της αίτησης ηλεκτρονικά και εάν προκύπτει ότι τα εισοδηματικά αυτά κριτήρια υπολείπονται των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, τότε αυτά προσαυξάνονται κατά 15%.

12. Να μην έχει αποδεχθεί τη ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές για όλες τις οφειλές του στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης, σε περίπτωση που οι οφειλές δεν ήταν ενήμερες.

13. Να μην έχει λαμβάνει ταυτόχρονα άλλη επιδότηση ή επιχορήγηση ή άλλη κρατική ενίσχυση, για το δάνειο πρώτης κατοικίας που ζητά να επιδοτηθεί.

14. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.

Τελευταία Νέα