Εργατική Νομοθεσία

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και ταχύτητα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν εργασιακά, φορολογικά ή ασφαλιστικά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Ποιοι πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν παράλληλη απασχόληση

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2020 09:38

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό, που ψηφίστηκε προσφάτως από τη Βουλή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπαχθούν.

Προκειμένου να λάβουν απαλλαγή, πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν παράλληλη απασχόληση όσοι είναι μισθωτοί και παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής και όσοι δεν θεωρούνται κλασσικοί μισθωτοί, όμως κατά νόμο ασφαλίζονται με το σύστημα των μισθωτών:

  • Όσοι ασφαλίζονται με μπλοκάκια 
  • Μισθωτοί υγειονομικοί (με παροχή εξαρτημένης εργασίας)
  • Μισθωτοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, κλπ (με παροχή εξαρτημένης εργασίας)
  • Δικηγόροι συνδεόμενοι με σχέση έμμισθης εντολής
  • Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμου Εταιρείας που λαμβάνουν αμοιβή
  • Διαχειριστές όλων των εταιρικών μορφών που λαμβάνουν αμοιβή, πλην των διαχειριστών Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, ανεξαρτήτως αν έχουν ιδιότητα εταίρου στην εταιρεία
  • Ασφαλισμένοι του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων τ. ΤΑΝΠΥ που ασφαλίζονται ως έμμισθοι ασφαλισμένοι
  • Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικών Συνεταιρισμών εφ' όσον λαμβάνουν αμοιβή
  • Ασφαλισμένοι Μισθωτοί που υπάγονταν στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Τελευταία Νέα