Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 18:00

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα 100.000 θέσεων εργασίας

Εργασιακά Νέα Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 11:54

Σε ισχύ έχει τεθει το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας με διάρκεια 6 μηνών.

Αφορούν κάθε είδους επιχείρηση -εργοδότη, η οποία υποβάλλει σχετική δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Το ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και επιδοτείται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, μετά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από την επιχείρηση- εργοδότη, από το υπουργείο Εργασίας με καταβολή από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για διάστημα 6 μηνών.

Σε περίπτωση που η πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης- δήλωσης των επιχειρήσεων- εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, επιδοτείται όχι μόνο ως προς το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Μετά το πέρας των 6 μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση- εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση - εργοδότη. Οι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος προγράμματος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και οι συμβάσεις εργασίας αυτών δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

1. Για την ένταξη επιχειρήσεων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Οι επιχειρήσεις- εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του υπουργείου Εργασίας, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνουν τα εξής:

  • τα στοιχεία της επιχείρησης
  • τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού
  • εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος
  • το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης και μόνο για την περίπτωση που η επιχείρηση- εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο
  • ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ
  • ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως εξής:

  • ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη
  • ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ ή με άλλον εργοδότη, για τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την ημερομηνία της πρόσληψης

γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων- εργοδοτών για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις- εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Τελευταία Νέα

Ενημέρωση

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε έγκαιρα ειδοποιήσεις για φοροτεχνικά ζητήματα.

Terms and Conditions

GDPR Compliance Σεβόμαστε το απόρρητό σας

που θα μας βρείτε

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381