Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Πως θα λάβουν ενημερότητα οι φορολογούμενοι των οποίων δεν έχουν πιστωθεί οι οφειλές

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 06:01

Οδηγίες για το πως θα λάβουν φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής όσοι δικαιούνται παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε ΔΟΥ- Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων και έχει ανασταλεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ή και τυγχάνουν του ευεργετήματος της έκπτωσης του 25% δίνει η ΑΑΔΕ.

Σε εγκύκλιο που αναρτήθηκε προβλέπεται ότι οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή ψηφιακά μέσω e-mail στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ή να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της αρμόδιας ΔΟΥ. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας- βεβαίωσης οφειλής, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν, για οποιοδήποτε λόγο, πιστωθεί στις οφειλές οι καταβολές ποσών, που έχει διενεργήσει ο φορολογούμενος.

Τελευταία Νέα